Môhbht Mêîñ Jhûkñ Kôî (18628) - Friendship SMS

Posted By :
SAHIL
Category :
Friendship SMS
Rating :
Rate this SMS...
Môhãbhãt mêîñ jhûkñã kôî âjêêb bâât tõ ñâhî.

"""ÐÕ$T"""

"Châmktâ $øørâj bê tø dh⣠játâ hâî çhâñd kî khâtîr.